loader image1.- Obiekt:

Niniejsza strona internetowa została zaprojektowana w celu rozpowszechniania usług oferowanych przez todotoy management, S.L. (C/ Nicolás Estévanez, n28, 46018, Valencia, Hiszpania); jak również w celu przyjmowania potencjalnych klientów, kontaktów handlowych i aplikacji o pracę.

Własność intelektualna i przemysłowa:

Prawa własności intelektualnej strony internetowej http://playbreaker.es, jej kodu źródłowego, projektu, struktur nawigacyjnych i różnych elementów w niej zawartych są własnością firmy todotoy management S.L., która posiada wyłączne prawa do ich wykorzystania w dowolnej formie, a w szczególności prawa do reprodukcji, dystrybucji, publicznego komunikowania i przekształcania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa hiszpańskiego i Unii Europejskiej.

Portal playbreaker.es, strony, z których się składa oraz informacje lub elementy w nim zawarte obejmują teksty, dokumenty, zdjęcia, rysunki, przedstawienia graficzne, programy komputerowe, jak również loga, znaki towarowe, nazwy handlowe lub inne oznaczenia odróżniające, chronione prawem własności intelektualnej lub przemysłowej, z których Właścicielem jest firma todotoy management S.L.

Ta strona nie jest własnością ani nie jest autoryzowana przez geobra Brandstätter GmbH & Co. KG.  i nie ponosi odpowiedzialności za tę stronę internetową ani za żadne informacje czy linki zawarte na stronie playbreaker.com. Nie daje to żadnych gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek informacji lub linków na playbreaker.pl.

3.- Spis treści:

Na niniejszej stronie internetowej znajdują się informacje o usługach przeznaczonych do wiadomości publicznej, które w każdym przypadku będą podlegały warunkom wyraźnie wyszczególnionym w każdym momencie i które są dostępne z tej strony, a które będą podlegały różnym obowiązującym przepisom prawnym.

4.- Dostęp i użytkowanie:

Za dostęp do tej strony internetowej, jak również za wykorzystanie zawartych na niej informacji i treści odpowiada wyłącznie użytkownik.

Warunki dostępu do tej strony internetowej podlegają obowiązującym przepisom prawnym oraz zasadom dobrej wiary i zgodnego z prawem korzystania przez użytkownika, a wszelkiego rodzaju działania na szkodę firmy todotoy management S.L. są generalnie zabronione.

Wykorzystanie tej strony internetowej do celów nielegalnych lub nieuprawnionych jest surowo zabronione.

Jakakolwiek forma eksploatacji, w tym wszelkiego rodzaju reprodukcja, dystrybucja, przekazywanie osobom trzecim, publiczne udostępnianie i przekształcanie, za pomocą wszelkiego rodzaju nośników i mediów, wyżej wymienionych prac, wytworów i oznaczeń odróżniających jest zabroniona bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia ich właścicieli. Nieprzestrzeganie tego zakazu może stanowić naruszenie karane przez prawo.

Zabrania się, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez todotoy management S.L., prezentowania stron playbreaker.es, lub zawartych na nich informacji, pod ramkami, znakami rozpoznawczymi, znakami towarowymi lub nazwami firmowymi lub handlowymi innej osoby, firmy lub podmiotu.

5.- Odpowiedzialność:

Firma todotoy management S.L. nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez użytkowników tej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej, przez nielegalne lub niewłaściwe użycie tej samej strony lub treści i informacji dostępnych lub dostarczanych za jej pośrednictwem.

6.- Serwis:

todotoy management S.L. zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do swojej strony internetowej, bez uprzedniego powiadomienia, według własnego uznania i tymczasowo, z przyczyn technicznych lub jakichkolwiek innych, a także może jednostronnie zmodyfikować zarówno warunki dostępu, jak i wszystkie lub część treści na niej zawartych.

7.- Ogólne:

We wszystkich sprawach spornych lub dotyczących Serwisu playbreaker.es zastosowanie ma ustawodawstwo hiszpańskie, a do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związanych z korzystaniem z tego Serwisu właściwe są Sądy i Trybunały właściwe dla miejsca zamieszkania użytkownika. Dostęp do strony playbreaker.es oznacza akceptację wszystkich powyższych zasad i warunków.

8.- Hiperłącza

Hiperłącza na stronie playbreaker.com mogą prowadzić do stron internetowych osób trzecich. todotoy management S.L. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, informacje lub usługi, które mogą pojawić się na tych stronach, które mają wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie oznaczają relacji między todotoy management S.L. a osobami lub podmiotami będącymi właścicielami tych treści lub właścicielami stron, na których się one znajdują.